Prosjekter

Larvik bibliotek. Foto
Foto: Larvik bibliotek

Aktive prosjekter

Felles biblioteksystem for Vestfoldbibliotekene

Vestfoldbibliotekene ved biblioteksjefene i Larvik og Lardal, Re, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, Horten, Holmestrand, Hof og Sande, er i møte 2.november 2016 enige med Vestfold fylkesbibliotek om at vi ønsker å etablere et samarbeid om et felles biblioteksystem med felles katalog, og sette i gang et arbeid med en felles anskaffelsesprosess. Med utgangspunkt i én katalog for Vestfoldbibliotekene legger vi samtidig grunnlag for å vurdere de mulighetene som ligger i et samarbeid også om:

  • Felles innkjøp
  • Felles istandgjøring av materiale
  • Felles forhandlinger om lisenser
  • Felles plan for samlingsutvikling
  • Flytende bokstamme

Arbeidet vil bli definert som et felles prosjekt ledet av Vestfold fylkesbibliotek, men eid av bibliotekene i fellesskap og med flere delprosjekter.

Avslutta prosjekter:

Morgendagens veileder

Samarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Kongsberg bibliotek, Arendal bibliotek, Larvik bibliotek og OsloMet og USN .

Vi vet i dag lite om hvordan referanse- og veiledningsarbeidet ved norske folkebibliotek kan møte brukernes behov, verken i dag eller i morgen. Mye tyder på at den digitale revolusjonen og den generelle økningen i utdanning hos innbyggerne har hatt en stor innvirkning på arbeidet i skrankene.  ​Antallet referansespørsmål biblioteket mottar er sterkt synkende. Kompleksiteten i det enkelte spørsmål vet vi lite om, og vi mener at det er et behov for å fornye bibliotekarkompetansen på referansearbeidet i folkebibliotekene.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek søkte om penger til et forprosjekt med hensikt å lage en prosjektplan for et hovedprosjekt.  I arbeidet med prosjektplanen har vi identifisert fire temaer som vi ønsker å fokusere på.  Disse temaene er: Brukergrupper, Markedsføring, Verktøy og metoder og Bibliotekarrollen.  I en workshop sammen med flere potensielle samarbeidspartnere ble disse temaene drøftet.  Ut fra arbeidet i prosjektgruppen og arbeidet i workshopen har vi satt opp mål og tiltak for hvert enkelt tema.

Prosjektet ble avslutta med en konferanse i januar 2020.

Opinions rapport: “Innsikt om informasjonsbehov i fremtiden”
Markedsføringsstrategi
Sluttrapport

Poesihovedstad

I samarbeid med Vestfold fylkeskommune har Larvik kommune bestemt seg for å gjøre Larvik til en nasjonal poesihovedstad. 25. – 27.  august inviterer vi igjen Poesifestivalen i Larvik og 21. mars hvert år markerer vi Verdens Poesidag.

Nettsiden til poesihovedstad finner du på http://poesihovedstad.no/

 

Lyden av litteratur

Samarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og Larvik bibliotek.

Har du noen gang lest en bok og tenkt at her ville det gjort seg med et soundtrack? Eller hørt et dikt og tenkt at dette ville blitt en fantastisk låt? I programserien Lyden av litteratur utforsker vi samspillet mellom musikk og litteratur. Vi har utfordret musiker og komponist Tuva Syvertsen, kjent fra musikkgruppen Valkyrien Allstars, til å komponere musikk/lyd til tekster av fire ulike forfattere. Sammen med forfatterne har hun utforsket hvordan litteratur kan produseres og formidles som noe mer enn ren tekst. Hvordan høres egentlig lyden av litteratur ut?

Tekstforfattere i prosjektet er Fredrik Høyer, Linda Klakken, Helga Flatland og Tore Renberg.

 

Jakten på det unike

Om prosjektet: «Jakten på det unike» (2014-2016) er et samarbeidsprosjekt der alle Oslofjordbibliotekene deltar. Prosjektets mål er å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore by/regionbibliotek. Utforme en modell som beskriver brukersegmenter og relevante indikatorer, for utviklingen av et mer målrettet tjenestetilbud. For mer informasjon se prosjektplanen og prosjektsøknaden til Nasjonalbiblioteket.

Les mer om dette prosjektet her: https://jaktenpaadetunike.wordpress.com/

 

Biblioteket som lokal campus

Vi ønsket å se på studenters bruk av folkebiblioteket, og hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for denne gruppen bibliotekbrukere. Prosjektet ble satt igang som en naturlig forlengelse av tankegangen omkring Larvik som studiested, og oppstarten av Global Learning Larvik. I prosjektperioden fra mars 2015 til mars 2017 fikk vi til en del endringer som vi håper at studentene setter pris på. Vi er fortsatt åpne for forslag til å bedre bibliotekets tjenester for studentene, selv om prosjektet er avsluttet.

Søknad og rapport finner du på nettsiden bibliotekutvikling.no

I tillegg finner du her sluttrapporten fra prosjektperioden: Sluttrapport

 

Translate »